Regulamin

Regulamin Fabryki Sportu - ważny od 01.01.2020 r.

I. Postanowienie ogólne:

 1. Organizatorem kursów gry w piłkę nożną oraz zajęć tanecznych jest Katarzyna Wieczorek ,,Fizjocare", zwana dalej organizatorem.
 2. Zajęcia prowadzone są przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.
 3. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut 
 4. Wymagana jest telefoniczna rezerwacja miejsc.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na hali sportowej są zobowiązane stosować się do poleceń instruktora.
 6. Zajęcia prowadzimy (według autorskiego programu) od września do czerwca. Przerwa technologiczna rozpoczyna się pod koniec czerwca i trwa do końca sierpnia.
 7. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej o stanie zdrowia dziecka nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do kursu warto zapytać lekarza o brak przeciwskazań.
 8. Zajęcia prowadzone są pod opieką 1 instruktora(w kursie bierze udział maksymalnie 10 dzieci)

 

II. Opłaty i nieobecności:

A.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu lub wejścia jednorazowego oraz zapoznanie się z regulaminem Fabryki Sportu. Uiszczenie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Fabryki Sportu.
 2. Wykupienie karnetu gwarantuje miejsce na zajęciach w wyznaczonej grupie.W ostatnim dniu ważności karnetu, należy wykupić nowy karnet aby zachować miejsce w grupie. ( brak opłaty na ostatnich zajęciach traktowane będzie jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy)
 3. Osoby płacące jednorazowo zobowiązane są do każdorazowej wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsc.

B. Cennik dostępny jest na naszej stronie www.fabryka-sportu.eu w zakładce oferta.


C.  Nieobecności:
W karnecie istnieje możliwość jednej nieobecności, wszystkie inne nieobecności ( wyjazdy, choroby itp.) nie podlegają usprawiedliwieniu. Zajęcia przepadają.

 

III. Organizacja:

 1. Osoby , które są pierwszy raz na zajęciach zgłaszają się do instruktora prowadzącego.
 2. Korzystającym z hali sportowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, w tym: biegać, hałasować i zaśmiecać obiektu, palić papierosów, pić alkoholu.
  Dodatkowo obowiązuje regulamin hali sportowej na którym prowadzone są zajęcia.
 3. Za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W sytuacji gdy ilość uczestników w danej grupie nagle się zmniejszy, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć. Proponuje przejście do innej grupy, która realizuje dalszy program zajęć.
 5. Terminy w których nie prowadzimy zajęć określa harmonogram dostępny za stronie www.fabryka-sportu.eu.


W wyjątkowych sytuacjach  np.: awaria uczestnicy zostają poinformowani o odwołaniu zajęć sms-em, dlatego prosimy o sprawdzanie komórek przed swoimi zajęciami oraz nie podawanie numerów służbowych z których Państwo nie korzystają w weekend .W takich sytuacjach następuje przedłużenie karnetu.


IV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania kursu. Regulamin zajęć oraz wszelkie aktualizacje będą podawana uczestnikom podczas zajęć oraz na stronie internetowej oraz facebooku
 2. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, które dane dotyczą : Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ( dalej RODO) informuje że:

  A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Wieczorek ,,Fizjocare" z siedzibą w Piekarach Śląskich 41-940, tel: 505965329 biuro@fabryka-sportu.eu

  B. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres:

  • Dla prawidłowego świadczenia usług Fabryki Sportu, niezbędne jest podanie danych osobowych administratorowi ( imię i nazwisko), ( numer pesel , numer dowodu osobistego, adres zamieszkania - dotyczy umów)
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu kontaktu oraz zapisu na zajęcia nauki pływania.
  • Okres przechowywania danych przez administratora jest uzależniony od czasu uczestnictwa w zajęciach lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu realizacji umowy) (na podstawie art.6 ust 1 lit.b RODO)
  • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu w celu przekazywania korespondencji papierowej jeżeli taka sytuacja będzie konieczna.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. g. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym. Nie podania danych uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
  • Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22 RODO.
  • Pani/Pana adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach kontaktowych.
 3. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka oraz własnego podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych podczas zajęć,  w sytuacji aranżowanych przez organizatorów kursu.
 4. Opiekun Prawny Dziecka wyraża zgodę na publikacje wizerunku dziecka oraz własnego na stronie www.Fabryka-sportu.eu oraz facebook.com
 5. Jeżeli Opiekun Prawny Dziecka nie wyraża zgody na utrwalanie oraz publikacje wizerunku dziecka oraz swojego należy złożyć oświadczenie, że nie wyrażam zgody.

 

Galeria

21986.jpg
20600.jpg
614892-PNJJRV-909.jpg
12890.jpg
6432.jpg
321226-P96EVJ-556.jpg
3903.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Tu jesteśmy